Integritetspolicy

 

INTEGRITETSPOLICY FÖR ANVÄNDNING AV UNGDOMSBAROMETERNS SIDOR

Den här policyn förklara hur, när och varför dina personuppgifter behandlas av Ungdomsbarometern. Policyn gäller för all användning på Ungdomsbarometerns hemsida samt deltagande i de undersökningar som administreras av Ungdomsbarometern. Vid tillämpningen av denna policy avses med ”Ungdomsbarometer”, ”vi” eller ”vår”; Ungdomsbarometern AB, org. nr. 556707-8331. Ungdomsbarometern är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter och annan information som du lämnar när du använder www.ungdomsbarometern.se eller någon av Ungdomsbarometerns undersökningar (gemensamt refererade som ”Ungdomsbarometerns Sidor”).

Ungdomsbarometern behandlar alltid personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU 2016/679) (”GDPR”), liksom i enlighet med annan svensk gällande lagstiftning, förordning etc. som är tillämplig på vår behandling av personuppgifter.

Din integritet och skyddet av ditt privatliv är viktig för oss. Av den anledningen samlar vi in så få personuppgifter som möjligt. När du deltar i våra undersökningar kopplar vi inte dina svar till eventuellt identifierande uppgifter du lämnar till oss. I den mån vi behandlar personuppgifter om dig omfattar denna behandling så få sådana personuppgifter som möjligt, och bara sådana som är nödvändiga för att vi ska kunna leverera våra tjänster till dig eller som vi har andra motiverade intressen för.


Personuppgifter

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en identifierad eller identifierbar person. Detta är till exempel namn, e-postadress, postadress och telefonnummer. Andra uppgifter, som till exempel intressen och preferenser kan utgöra personuppgifter, exempelvis om de kopplas till identifierande uppgifter om dig.

Vilka personuppgifter behandlar Ungdomsbarometern?

Ungdomsbarometerns behandling av personuppgifter är mycket begränsad. Vi strävar alltid efter att behandla så få personuppgifter som möjligt. För de ändamål som kommer att anges längre ner i denna policy kommer Ungdomsbarometern endast att behandla din epost-adress och ditt IP-nummer (i denna policy gemensamt benämnt ”Personuppgifter”). E-postadressen behandlas enbart om du vill få ytterligare inbjudningar till undersökningar eller om du vill delta i tävlingar vi kan komma att arrangera i samband med våra undersökningar.

Hur behandlar vi personuppgifter

Vår verksamhet syftar till att undersöka ungdomars preferenser och åsikter kring diverse olika ämnesområden, såsom utbildning, arbetsliv och livsstil. Detta görs framförallt genom undersökningar och fokusgrupper. För att delta i våra undersökningar måste man därför vara över 13 år gammal.

Vi vill veta vad ungdomar i stort har för preferenser och åsikter, och sparar därför inte svarsinformation på individnivå. Alla svar som ges i våra undersökningar läggs samman och blir sedan underlag för statistik och analys på så kallad aggregerad nivå. Detta innebär att det inte går att spåra ett svar till den individuella person som har gett svaret.

Cookies

En cookie är en liten datafil som vår hemsida placerar på din hårddisk. Våra cookiefiler innehåller tekniska uppgifter såsom IP-nummer och statistikdata som vi använder för att slutföra och hantera undersökningarna. Cookies kan även användas för att komma ihåg uppgifter som du tidigare har angett till oss, i form av din e-postadress. Våra cookies kan inte läsa av data från din hårddisk eller läsa av cookiefiler som skapats från andra hemsidor. Vi använder även cookies för att spåra användartrafikmönster. Detta görs för att kunna utvärdera våra användares mönster och se hur effektiv vår navigationsstruktur är för att kunna hjälpa användare att genomföra undersökningar så effektivt som möjligt.

Om du är inloggad på ditt Facebook- eller Google+-konto medan du använder Ungdomsbarometerns sidor kan information komma att överföras via cookies till Facebook eller Google med information om din användning av Ungdomsbarometerns Sidor. Det kan leda till att Facebook och/eller Google samlar in personuppgifter om dig, varför deras användarvillkor och integritetspolicys blir tillämpliga (dessa finns via https://www.facebook.com/privacy/explanation och https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=se). Om du inte vill att sådan överföring ska ske ber vi dig att logga ut från ditt Facebook- och/eller Google +-konto.

Innan vi börjar samla in cookies kommer vi att be dig att samtycka till denna behandling. Genom att ändra inställningarna i din webbläsare kan du även välja när och hur behandlingen av cookies ska vara möjlig. Observera dock att din användning av Ungdomsbarometerns Sidor kan påverkas om du väljer att inaktivera möjligheten för oss att behandla cookies och att vissa funktioner kanske inte kommer att fungera korrekt.

Ändamålet med behandlingen

Vi behandlar dina personuppgifter endast för att kunna administrera ditt genomförande av undersökningar på Ungdomsbarometerns Sidor, för att bjuda in dig till eventuella nya undersökningar och för att kontakta dig om du har deltagit i och vunnit en tävling vi kan ha anordnat i samband med undersökningen.

Ungdomsbarometern kan komma att använda aggregerade uppgifter (anonyma uppgifter som inte kan spåras till någon identifierad person, och som därmed inte utgör Personuppgifter) för att generera statistik och jämföra data, vilket används för marknadsundersökningar samt marknadsföring i samarbete med affärspartners och Ungdomsbarometerns kunder. Innan vi överför några sådan produkter till tredje part säkerställer vi alltid att uppgifterna inte går att spåra tillbaka till en identifierbar person. Detta görs bland annat genom att vi separerar dina Personuppgifter från de svar du lämnar, vilket alltså innebär att vi aldrig lagrar dina inlämnade svar tillsammans med dina Personuppgifter i våra system. Vi vet alltså inte vem som har svarat vad.

Laglig grund för behandlingen

Vi strävar alltid efter att behandla så få personuppgifter som möjligt. Den begränsade mängd personuppgifter som vi behandlar om dig är nödvändig för att kunna tillhandahålla dig våra tjänster. Vi strävar alltid efter att minimera behandlingen både avseende mängden personuppgifter och tiden som vi lagrar dina personuppgifter. Vi sparar därför endast din epost-adress och din IP-adress (”Personuppgifter”) under den tid det tar för dig att ta genomföra undersökningen, varefter alla Personuppgifter raderas. Du kan när som helst avsluta undersökningen, och vi kommer därefter omgående upphöra med behandlingen av dina Personuppgifter.

I enlighet med ovan säkerställer vi alltid att vi har ett berättigat intresse för att behandla dina Personuppgifter och vi utvärderar kontinuerligt dessa intressen för att säkerställa att de inte inskränker ditt intresse av skydd för din integritet och sekretess. För att säkerställa underlaget för den statistik och de analyser vi genomför behöver vi veta hur många som har genomfört våra undersökningar. Fram till att undersökningen är slutförd sparar vi därför personuppgifter om dig för att veta hur många individuella svar vi har fått på vår undersökning.

Skydd och lagring av personuppgifter

All information som du lämnar på Ungdomsbarometerns Sidor skyddas av Ungdomsbarometern. vi har vidtagit, och uppdaterar kontinuerligt, säkerhetsrutiner för att säkerställa att de personuppgifter vi lagrar är säkra.

Vi använder oss av tredjeparts servrar lokaliserade i Sverige. Dina Personuppgifter är skyddade både genom tekniska och organisatoriska åtgärder, vilket innefattar dataskydd såsom brandväggar och datakryptering. Ibland använder vi tredjepartstjänster för administration av våra undersökningar. I sådana fall lagras Personuppgifter hos denna tredje part. Vi samarbetar enbart med betrodda partners och ställer höga krav på att den vi samarbetar med uppfyller våra krav på säkerhet.

Mottagare av personuppgifter

Vi kommer aldrig att överföra dina personuppgifter till tredje part, så till vida sådan behandling inte är uttryckligen begärd eller godkänd av dig – antingen separat eller i enlighet med denna policy. Ungdomsbarometer kan komma att överföra aggregerade uppgifter till tredje parter.

Vissa av våra undersökningar administreras av andra företag, som agerar på vårt uppdrag. I sådana fall kommer dina Personuppgifter att överföras till sådan mottagare. Vilket företag detta är avseende den undersökning du väljer att genomföra syns tydligt i anslutning till undersökningen. Våra samarbetspartners har inte vår tillåtelse att använda dina personuppgifter som de behandlar på vårt uppdrag för något annat ändamål än för att administrera undersökningen åt oss.

För Ungdomsbarometerns är det ytterst viktigt att kunna garantera betryggande säkerhet för dina Personuppgifter. Överföring av Personuppgifter utförs därför endast efter noggrann övervägning och med lämpliga personuppgiftsbiträdesavtal på plats. Vissa av våra samarbetspartners är inte etablerade inom EU/EES. När så är fallet säkerställer vi dock i förväg alltid att överföringen av dina Personuppgifter sker på ett sätt som garanterar och säkerställer samma skyddsnivå som om Personuppgifterna behandlades inom EU/EES. Det gör vi genom att ingå standardavtalsklausuler i enlighet med GDPR, eller på annat sätt se till att det finns en rättslig grund för överföringen i enlighet med GDPR.

Tid för behandlingen

Ungdomsbarometern kommer endast att behandla dina Personuppgifter under den tid som det tar dig att utföra någon av våra undersökningar på Ungdomsbarometerns Sidor. Därefter raderar vi alla dina Personuppgifter.

Dina rättigheter att erhålla information, rättelse eller radering etc.

Du har alltid rätt att erhålla ett utdrag på de personuppgifter som Ungdomsbarometern behandlar om dig. Om du vill få ett sådant utdrag, eller om du önskar korrigera felaktig information eller uppgifter, är du välkommen att kontakta oss på info@ungdomsbarometern.se. Genom att kontakta oss kan Ungdomsbarometern även hjälpa dig att överföra dina Personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, om du så skulle begära, och/eller radera information om dig och/eller om din användning av Ungdomsbarometerns Sidor.

Vår förhoppning är att alla frågor rörande vår behandling av dina Personuppgifter kan lösas effektivt genom kommunikation mellan oss. Men du har alltid rätt att vända dig till Datainspektionen för att göra en invändning rörande vår behandling av dina Personuppgifter. Kontaktuppgifter till Datainspektionen finns på www.datainspektionen.se.

Uppdateringar

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras utan föregående meddelande. Vi kommer att underrätta dig om väsentliga ändringar eller uppdateringar genom tydlig information på vår hemsida.

Kontaktinformation

Ungdomsbarometern AB, org. nr. 556707-8331, Kammakargatan 9 A, 111 40 Stockholm, Sverige, epost-adress: info@ungdomsbarometern.se

Denna policy träder ikraft den 25 maj 2018